Adatvédelem

Az Inno Shape Kft. tájékoztatja továbbiakban ügyfeleit, hogy az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag az Inno Shape Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, kezelésre, azok harmadik személy részére nem kerülnek kiadásra, kivéve amennyiben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé.

Az Inno Shape Kft. az adatok helyesbítésére lehetőséget nyújt a felhasználóknak, kérésre az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, és felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

A www.seyo.hu honlapon az Inno Shape Kft. saját weboldala üzemel, amelyen a regisztrációs funkciót használva a regisztrálók (továbbiakban felhasználók) adatait az Inno Shape Kft. kezeli.

Az Inno Shape Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát, a felhasználók előzetes értesítése mellett megváltoztassa. Az esetleges változásokról az Inno Shape Kft. a felhasználókat a honlapon tájékoztatja.

 

Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve a jelen adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.

A felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a portálon való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

 1. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó
 • lakhely irányító száma
 1. A regisztráció során az alábbi önként megadható személyes adatok kezelésére kerül sor, amennyiben az a felhasználó által megadásra kerül:
 • lakhely
 • nem
 • születési év

A regisztráció során rögzített felhasználók személyes adatainak köre a felhasználás során korlátlan alkalommal módosítható.

 1. A www.seyo.hu honlap látogatása során az adatkezelő az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésének megfelelően rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

Az adatkezelés célja

 1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók (a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. extra webes akciók) azonosításához szükséges.
 2. Az önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag saját piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység céljából kezeli.

 

Az adatkezelés megnevezése

Az Inno Shape Kft. honlapja általában személyes adatok megadása nélkül elérhető, azonban előfordulhat, hogy az oldal egyes felületeinek eléréséhez, egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges.

Az oldalon történő regisztráció mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Az adatkezelés jelen tájékoztató alapján történik, a regisztrálás megfelelő tájékoztatás birtokában, a felhasználó önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

 

Az adatkezelés időtartama

 1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.
 2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

Az adatok törlésre kerülnek, ha a felhasználó kéri, illetve, ha az adatkezelés célja megszűnt.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók és ügyfelek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a felhasználók személyes adatainak megóvása, technikai védelmének érdekében gondoskodik a szükséges külön védelmi eszközök megtételéről.

Az adatkezelő az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, illetve a megsemmisülés és sérülés ellen védi.

 

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban  

A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tájékoztatást az info@innoshape.hu címen kérhet a felhasználó. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését (a helyes adatokat megadásával) az info@innoshape.hu címen. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. A helyesbítésről az Inno Shape Kft. írásban értesíti a felhasználót.

 

Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Továbbá az adatkezelő nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelés megszüntetése

A felhasználó bármikor jogosult az általa szolgáltatott adatokat, a közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználásra vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A visszavonásra elektronikus és postai úton (Levelezési cím: 6725 Szeged, Gőz u. 3. fszt. 2.) is van lehetőség.

Elektronikus leiratkozáshoz küldjön egy üres e-mailt a tárgyban „Leiratkozás” szóval az info@innoshape.hu címre. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig – ha a megszüntetés azon alapul, hogy érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni – egyidejűleg a tilalmi listára történő felvételt kell érteni.

 

Üzemeltető: Inno Shape Kft.

Az adatkezelő elérhetőségei:

 • Név: Inno Shape Kft.
 • Székhely: 6725 Szeged, Gőz u. 3. fszt. 2.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-014768
 • Adószám: 14999604206
 • Alapítás dátuma: 2009.11.30
 • Ügyvezető: Pesti Antal
 • Telefonszám: +36 70 / 604 1601
 • E-mail cím: info@innoshape.hu

[1] 1995. évi CXIX. tv. 21. § (1) A közvetlen üzletszerző szervnek nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.
(2) A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.